PELASTETAAN REITTIVEDET RY VUOSIKOKOUS 11.3.2017

JULKILAUSUMA VUOSIKOKUKSESSA 2017
Vesistömme ovat isänmaamme arvokkainta kansallisomaisuutta. Pelastetaan Reittivedet- yhdistys toimii vesistöjen virkistyskäytön, ympäristön viihtyisyyden ja luonnon monimuotoisuuden hyväksi.
Kansallisena tavoitteena maassamme on, että vesistöjen hyvä tila on saavutettava viimeistään vuoteen 2021 mennessä ja että jo valmiiksi hyvässä tai erinomaisessa tilassa olevien vesistöjen tila ei saa heikentyä. Näiden yhteisesti hyväksyttyjen tavoitteiden toteutumisesta on huolehdittava myös turvemaiden vesistöjen, kuten Läntisen Keski-Suomen, Etelä-Savon, Pirkanmaan ja Pohjanmaan reittivesien osalta. Näillä alueilla on perusteltua noudattaa nykyisiä suunnitelmia ankarampiakin päästörajoituksia, koska kalojen elohopeapitoisuudet ovat reittivesissä huolestuttavasti kohonneet.
Ympäristölupien ehdoissa on turvetuotannon vesienkäsittelyn vaatimukseksi asetettava humuksen poistaminen. Nykyisin käytetyt pintavalutuskentät ja kasvillisuus- ja kosteikkokentät pääosin lisäävät pitoisuuksia. Humuksella on hyvin haitalliset vaikutukset vesien tilaan ja varsinkin niiden virkistyskäyttöön
Viime aikoina on keskustelu polttoturpeen haittavaikutuksista kiihtynyt. Tähän on vaikuttanut vallankin Vapon ja Bioenergiayhdistyksen ala-arvoinen, väärää tietoa sisältävä ja kansalaisten mielipiteitä halveksiva kampanja. Turvetuotantoalueet pilaavat vesistöjämme ja vaikeuttavat osaltaan pintavesien toimenpideohjelman tavoitteiden saavuttamista. Polttoturpeen käyttö taajamiemme lämmityksessä on nopealla aikataululla lopetettava ja korvattava maakunnan kokonaistalouden ja ympäristön kannalta edullisemmalla metsäenergialla ja muilla uusiutuvilla energiamuodoilla.

Yhdistyksen puheenjohtajana jatkaa DI Jaakko Koppinen. Hallitukseen valittiin Olavi Niemi Kyynämöisten vesienhoitoyhdistyksestä, Pasi Koppinen Tarhapään osakaskunnasta, Jukka Pulkkinen Keuruun kalastusaluuesta, Matti Peränen Paajalan osakaskunnasta, Arvo Kettunen Jämsänjokilaakson kalastusalueesta, Jukka Nikkilä Saarijärven osakaskunnasta, Yrjö Takkinen Kyyveden kalastusalueesta, Jarkko Nisula Martinjärven vesienhoitoyhdistyksestä, Harri Leminen Paajalan osakaskunnasta, Martti Myllymäki Alavuden Saarijärven järvitoimikunnasta ja Eino Kytölä Venkoon osakaskunnasta.