Alavudella Saarijärven järvitoimikunta taisteli kotijärven kunnostuksen puolesta

Pelastetaan Reittivedet ry onnittelee Saarijärven järvitoimikuntaa hienosta taistelusta kotijärven puolesta.

SAARIJÄRVEN JÄRVITOIMIKUNNAN TIEDOTE

Vaasan hallinto-oikeuden päätös nro 16/0519/1 antopäivä 24.11.2016

Myönteinen päätös rannanomistajille ja järvitoimikunnalle
Hallinto-oikeus on todennut, että Vapo Oy:n Kokemäenjoen vesiensuojeluyhdistyksellä teettämän vaikutusosuusselvityksen selvityksen tulokset sisältävät suurta epävarmuutta ja että niitä voidaan pitää ainoastaan suuntaa antavina.

Hallinto-oikeus arvioi Aitanevan turvetuotantoalueen vaikutusosuudeksi Saarijärveen aiheutetuista haitoista Housunlammen laskeutusaltaiden kunnostuskustannuksia lukuun ottamatta 35%.

Koska kunnostushankkeella on ollut muukin tarkoitus kuin lietteestä ja rehevöitymisestä aiheutuneiden haittojen poistaminen, hallinto-oikeus on määrännyt Vapo Oy:n kustannusosuudeksi 20% kunnostushankkeen kokonaiskustannuksista.

Vaasan hallinto-oikeus on näin ollen kumonnut aluehallintoviraston aiemman käsittelyratkaisun ja muuttanut Vapo Oy:n kustannusosuuden määräämistä siten, että Vapo Oy:n kustannusosuus Saarijärven kunnostushankkeeseen on 80% Housunlammen laskeutusaltaiden tyhjennyksestä aiheutuvista kustannuksista eli 6000 euroa, sekä 20% muista Saarijärven kunnostushankkeen kuluista eli 42.000 euroa, yhteensä 48.000 euroa.

Päätöksellä on selvä ennakkopäätöksen luonne
Oleellista päätöksessä on se että korvausta on nyt määrätty aikaisempina
vuosikymmeninä aiheutetuista haitoista ja että vaikutusosuusarviointia ei voi tehdä nykypuhdistustekniikan mukaisilla arvoilla ja ominaispäästölaskennalla jolla ei ole mitään tekemistä Aitanevan todellisten päästöjen kanssa.

Päästörajoituksia ja vuosien 2015-2016 kunnostushankkeen kustannuksia ei ole käsitelty
Hallinto-oikeus toteaa, että sillä ei ole toimivaltaa käsitellä näitä asioita ensimmäisenä asteena vaan ne täytyy ensin käsitellä Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastossa.

Päästötilanne
Nykyinen kosteikkoallas poistaa kiintoainetta ja ravinteita mutta ei humusta.
Kaikki päästöpitoisuudet ja -määrät ovat kuitenkin moninkertaisia verrattuna lupaehdoissa esitettyihin.
Mittaustulosten mukaan Aitanevan kosteikkoaltaan alapuoliset vedet sisältävät humusta jopa 82 mg/l, niinäkin vuosina kun tuotantoa ei ole ollut. Tämä tarkoittaa Vapo Oy:n ilmoittamalla ominaispainolla laskettuna vuositasolla 265 m3:n kuormitusta Saarijärveen. Tapani Sallantauksen tutkimuksen mukaan humus ottaa veteen joutuessaan jopa 50-kertaisen tilan kuivapainoonsa verrattuna. Tämä tarkoittaa 947 m3/v. Totuus on jossain näiden välillä.
Humus on siitä ikävä aine, että se kulkeutuu pääosin veteen liuenneessa muodossa ja osittain pinnalla kelluen. Aitanevan nykypuhdistustekniikka ei sitä poista vaan se jopa lisääntyy kosteikkoaltaassa.

7.12.2016
Alavuden Saarijärven järvitoimikunta ry
Esa Ahonen puheenjohtaja
Lisätietoja
Esa Ahonen, puh. 0400 913 686, sähköposti ahonenesa@hotmail.com
Martti Myllymäki, puh. 0500 562 839, sähköposti myllymaki.martti@gmail.com