Kaikkia turpeennoston ympäristölupahakemuksia Läntisessä Keski-Suomessa vastustetaan.

Ympäristöneuvos Antti Ylitalo puhui Pelastetaan reittivedet -yhdistyksen vuosikokouksessa turpeennoston ympäristölupamenettelystä. Esitys ei sisältänyt yhdistyksen jäsenille oleellista uutta, mutta oli perusteellisuudessaan hyvin hyödyllinen yhdistyksen lähiajan toimintaa ajatellen. Sekä kalastusalueet, kalastuskunnat että suojeluyhdistykset ja kyläyhdistykset tulevat lähivuosina tarvitsemaan tietoa ympäristölupamenettelyn eri vaiheista. PRV:n tarkoitus on huolehtia siitä, että kaikkia turpeennoston ympäristölupahakemuksia Läntisen Keski-Suomen alueella vastustetaan.

Ylitalo totesi, että turpeennostoa on tapahtunut kauan, kuivikekäyttö ja muu pientarve on ”ikivanhaa”. Energiakriisin seurauksena turpeen nosto polttamista varten laajeni nopeasti 1970-luvulla. Haitat kasvoivat 1980-luvulla, josta lähtien valtakunnallisesti toiminnan laajuus on ollut 60 000- 80 000 ha. Lupahakemuksia on käsitelty 2000 luvulla maassamme noin 1200.

Lupajärjestelmä on yhteiskunnan keino varmistaa, että toiminta ei pilaa ympäristöä kohtuuttomasti. Myös alle 10 ha alueet ovat lakimuutoksen myötä tulossa lupamenettelyn piiriin. Lupa voidaan myöntää tai hylätä osin tai kokonaan. Ympäristölupa on tarkistettava 8-12 vuoden välein ja turvelupa-asioissa tarkistamishakemuksia on lähivuosina tulossa paljon.

Ympäristöluvassa säädellään kaikki päästöt, vesipäästöt, pöly, melu sekä kaikki riskit, poikkeustilanteet, jätteet, polttoaineet. Päästöjen rajat pyritään antamaan parhaan käyttökelpoisen (BAT) tekniikan mukaisina. Käyttö- päästö- ja vaikutustarkkailu on keskeinen asia. Luvan yhteydessä voidaan käsitellä korvaukset esimerkiksi kalatalousasioista tai istutusvelvollisuudet ja haittojen poisto.