KHO vahvisti Penikkanevan turvetuotannolle ympäristöluvan

Hyvästi Penikkaneva0002

Penikkanevan kuvassa näkyy teerien soidinalue 25.10.2008 (kuvan omistaa Riitta Peltola)

Karstulan kunnassa sijaitseva Penikkaneva tullaan kaivamaan seuraavien vuosien aikana. KHO hylkäsi valitukset mutta lupamääräyksen 11 ensimmäinen kappale muutetaan kuulumaan seuraavasti (muutokset kursiivilla): Käyttö- ja päästötarkkailu on toteutettava aluehallintoviraston päätöksen liitteenä 3 olevan suunnitelman mukaisesti. Lisäksi toiminnanharjoittajan on esitettävä Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen hyväksyttäväksi suunnitelma, jonka perusteella mitataan vedenlaatua luotettavasti kuormituksen selvittämiseksi ylivirtaamatilanteissa. Suunnitelma on toimitettava Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle kolmen kuukauden kuluessa tämän päätöksen antamisesta.

Lupamääräyksen 11 muuttamisen perusteluissa mainitaan mm., että ’Suunnitelmaa laadittaessa ja hyväksyttäessä on erityisesti otettava huomioon, että tarkkailulla saadaan selville todellinen vesistöön kohdistuva kuormitus tilanteissa, jolloin virtaama on poikkeuksellisen suuri’.