Kuitulan Isosuo ei saanut turpeenkaivulupaa

Aluehallintovirasto katsoo Kuitulan Isosuon kuormitusvaikutuksen kohdistuvan purkureitillä olevista, kuormitusta mahdollisesti pidättävistä rantavyöhykkeistä huolimatta Pieni Jokijärven lisäksi myös Kotajokeen erityisesti ylivirtaamakausina. Ylivirtaamien aikana voi tapahtua myös rantavyöhykkeisiin aikaisemmin pidättyneiden päästöjen huuhtoutumista. Joen kalataloudellinen arvo, ekologinen tila ja tilatavoite huomioiden tuotantoalueen vesienkäsittelyn tehokkuuteen ja toimintavarmuuteen on siten kiinnitettävä erityistä huomiota. Ojitetun pintavalutuskentän toimintaan liittyy useita epävarmuustekijöitä. Vaikka pintavalutuskenttä toimisi ennakoidusti, lisäisi turvetuotanto silti Kotajoen kuormitusta tilanteessa, jossa kuormituksen vähentäminen on vesienhoidon tavoitteiden saavuttamiseksi ja kalastolle suotuisien elinolosuhteiden säilyttämiseksi tarpeen.
Edellä sanottu huomioiden aluehallintovirasto arvioi, että suunnitelman mukaisen turvetuotannon aloittaminen Kuitulan Isosuolla aiheuttaisi ympäristöluvan myöntämisen esteenä olevaa merkittävää alapuolisen vesistön pilaantumisen vaaraa.

Tällaiset päätökset tuntuvat tosi hyvältä!