PUUTTEELLISTA TIETOA SEDIMENTTITUTKIMUKSESTA

Monet kansalliset mediat, myös Keskisuomalainen, ovat viime aikoina julkaisseet tiedotteita, joissa on kerrottu geologisen tutkimuskeskuksen ja muiden tekemästä Martinjärven sedimenttitutkimuksesta.
Tutkimusprofessori Tommi Kauppila on kertonut, ettei tutkimuksissa ole havaittu ainakaan merkittäviä turvetuotannon vaikutuksia järvessä.

Tutkimusprofessori kertoo, että turvetuotannon aiheuttama sedimentin määrä ei ole niin suuri kuin on väitetty. Hän jättää kertomatta kuinka suuri se sitten on.
Hän jättää myös kertomatta mitä tarkkaan ottaen on väitetty. Kuinka tarkkaan Martinjärven syvänteet on tutkittu? Ja montako milliä tai senttiä on mitäkin sedimenttiä havaittu?
Onko otettu huomioon, että Martinjärvessä on voimakas vaakasuora virtaus, mistä johtuen niiltä osin vesi vaihtuu 7-9 vuorokaudessa?

Aiheellinen kysymys tässä yhteydessä on myös: Mikä taho tutkimuksen on tilannut ja maksanut. Ei tunnu uskottavalta, että GTK olisi omasta aloitteestaan ja omalla kustannuksellaan tutkimuksen suorittanut.
Epäilys suuntautuu Vapoon, jolla on oikeusistuimen antama velvollisuus selvittää aiheuttamansa vahingot Martinjärvessä. Tällaisilla ”tutkimuksilla” yhtiö pyrkii todistamaan viattomuuttaan.

Turvetta koskeva ”tutkimus” maassamme on yleensäkin Vapon maksamaa ja siksi hyvin intressisidonnaista. Turpeen nostolla ja poltolla on ympäristövaikutuksia, sosiaalisia vaikutuksia ja taloudellisia vaikutuksia.
Kaikista näistä vaikutuksista tarvitaan puolueetonta, toiminnanharjoittajista riippumatonta tutkimusta.

Peruskysymys kuuluu: Oliko Kalmunevan turvetuotantoalue heikentänyt vai parantanut alapuolisen vesistön tilaa, ja edelleen oliko parantanut vai heikentänyt pintavesien toimenpideohjelman tavoitetta, että esim. Martinjärven veden tila saadaan nostettua luokkaan hyvä.
Selvä vastaus kysymyksiin on, että turvetuotantoalueella oli negatiivinen vaikutus vesistöjen tilaan.
Tämä ilmeni selvästi heinäkuussa 2011 otetuista rankkasateen aiheuttaman tulvan aikaisista näytteistä.
Kalmunevalta virtaava vesi heikensi mutta ojitetulta suo- ja metsäalueelta virtaava vesi ei heikentänyt Martinjärven veden hyvän tilan tavoitetta.

DI Jaakko Koppinen