TURVETUOTANTO LOPETETTIIN  KALMUNEVALLA- MIKÄ VAIKUTUS VESISTÖÖN?

TURVETUOTANTO LOPPUI KALMUNEVALLA- DRAMAATTINEN
VEDEN TILAN PARANTUMINEN MARTINJÄRVESSÄ

Turvetuotanto loppui Kalmunevalla 31.12.2015 monivuotisen taistelun jälkeen. VAPO oli vuosikausia antanut virheellistä tietoa Kalmunevan vaikutuksista Martinjärveen ja väittänyt, että pääosin ongelmat johtuvat muista toiminnoista kuin turvetuotannosta.

Vaasan hallinto-oikeus hylätessään VAPO:n valituksen ympäristöluvasta totesi päätöksessään, että ”ottaen huomioon (turvetuotannon) toiminnan pitkäaikaisuus ja alueen sijainti Suojärven läheisyydessä, on mahdollista, että päästöistä on aiheutunut Suojärven, Ryönänkosken ja Martinjärven veden ja pohjalietteen merkittävää pilaantumista ja siitä johtuvaa rantakiinteistöjen virkistyskäyttöarvon heikkenemistä.” VAPO valitti korkeimpaan hallinto-oikeuteen ja totesi mm., että ’’VAPO on esittänyt ja kattavat ja laadukkaat selvitykset Kalmunevan turvetuotannon vaikutuksista alapuolisiin vesistöihin. Vesien tarkkailutietoja on pitkältä aikaväliltä ja turvetuotannon erilaiset vaikutukset vesistöihin on tutkittu huolellisesti…. VAPOa ei voida velvoittaa yksin tutkimaam nykyistä tarkemmin vesistöä, jota kuormittaa turvetuotannon lisäksi myös maa- ja metsätalous.’
KHO hylkäsi VAPO.n valituksen. Turvetuotanto loppui Kalunevalla 31.12.2015

Martinjärven veden näkösyvyys vaihteli turvetuotannon aikana vuosina 2004…2014 pääosin välillä 0,3…0,8 metriä, aiempina vuosina ei näkösyvyyttä Martinjärvelllä mitattu. Voidaan perustellusti arvioida, että se on ollut suuruusluokaltaan 0,3 metriä koska vedenkäsittelyrakenteet olivat hyvin puutteelliset.

29.8.2019 näkösyvyys mitattiin Martinjärvellä neljässä paikassa. Tulos: 1,2/1,2/1,4/1,4 metriä!

Mikä on muuttunut? Metsäojitukset ovat samat, ainoa muutos on, että Kalmunevalla turvetuotanto on loppunut, lisäksi Suojärven (mistä vedet virtaavat Martinjärveen) yläpuolella VAPO on lopettanut turpeenkaivun Mustasuolla.

On itsestään selvää, että päätekijä Martinjärven veden laadun heikkenemiseen johtui turvetuotannosta. Martinjärven veden oleellinen parantuminen vain 3,5 vuotta turvetuotannon lopettamisen jälkeen antaa perusteet arvioida, että nykyisin humuksen vaivaamien sameiden järvien ja jokien veden laatu tulee parantumaan muutamassa vuodessa kun soiden kaivaminen ja turvemaiden muokkaus lopetetaan.


Laiturinraput Martinjärvellä 19.10.2014


Martinjärven rannassa näkyy veden kirkastuminen 27.9.2018.