VAASAN HALLINTO-OIKEUS HYLKÄSI VAPO:n VALITUKSEN

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Kuva: Martinjärvi

Vaasan hallinto-oikeus on hylännyt Vapo Oy:n valituksen Keuruun Kalmunevan turvetuotantoalueen 31.12.2015 päättyvästä määräaikaisesta ympäristöluvasta.
Hallinto-oikeus on päätöksessään todennut mm. seuraavaa:
Kalmunevan vesienkäsittely ei nykyisellään ole parhaan käytettävissä olevan tekniikan mukaista. Kasvillisuuskenttä on toiminut ajoittain huonosti, erityisesti suurten virtaamien aikana. Pitkään jatkuessaan turvetuotannon päästöistä voi aiheutua alapuolisen vesistön merkittävää pilaantumista tai pilaantumisen vaaraa. Hallinto-oikeus katsoo, että ympäristölupa on asian laadun mukaan tullut myöntää määräajaksi eikä perusteita muuttaa aluehallintoviraston ratkaisua määräajan pituuden osalta ole olemassa.
Hallinto-oikeus hylkäsi myös Vapo Oy:n vaatimuksen puhdistustehovaatimusten muuttamisesta pitoisuusarvoiksi, koska asiassa ei ole esitetty tietoja siitä, että Kalmunevalta sen kosteikolle tulevat valumavedet olisivat laadultaan olennaisesti puhtaammat kuin muiden turvetuotantoalueiden valumavedet ja että kosteikkoalueelle asetetut puhdistustehovaatimukset olisivat sen vuoksi kohtuuttomia.
Hallinto oikeus piti myös voimassa ympäristöluvan lupamääräykset, joissa Vapo Oy velvoitetaan selvittämään turvetuotannon päästöjen aiheuttamat liettymät Suojärvessä, Ryönänkoskessa ja Martinjärvessä sekä panemaan selvitysten perusteella vireille alueiden kunnostushakemuksen ja virkistyskäyttöhaitoista aiheutuneiden vahinkojen korvaamista koskevan hakemuksen. Vapo oli vaatinut näiden lupaehtojen kumoamista.
Näillä ja muutoin aluehallintoviraston päätöksessä mainituilla perusteilla hallinto-oikeus katsoi, ettei aluehallintoviraston päätöstä ole syytä muuttaa tai palauttaa asiaa aluehallintovirastolle.
Martinjärven vesienhoitoyhdistys on kaikilta osin tyytyväinen Vaasan hallinto-oikeuden päätökseen ja haluaa kiittää erikseen Pelastetaan Reittivedet ry:tä korvaamattomasta panoksesta oman vastineensa valmisteluun hallinto-oikeudelle.
Lisätietoja:
Martinjärven vesienhoitoyhdistys ry
Jarkko Nisula P. 040 9014040 Jussi Alanko P. 040 762 6980