MAJASUON TURVETUOTANNON AIHEUTTAMAT HAITAT LIESJÄRVESSÄ

img_0242
Liesjärven rantamaisema

Länsi-Suomen aluehallintovirasto on antanut päätöksen nro 186/2016/1 30.12.2016.
VAPO Oy:n on maksettava Liesjärven koillisosan rantakiinteistöjen omistajille Majasuon turvetuotantoalueen kuivatusvesien johtamisesta virkistyskäytölle vuosina 1980-2011 aiheutuneista vahingoista ja vahinkojen kunnostamisesta yhteensä 41628,49 euroa. VAPO oli ehdottanut korvauksen määräksi 1704,20 euroa.
Päätöksen mukaan Majasuolta on virrannut kiintoainepäästöä Liesjärveen vuosina 1980-2011 yhteensä 410 tonnia. VAPO oli esittänyt päästöksi 65…70 tonnia.
Päätöksen mukaan Liesjärven yläpuolisilla VAPO:n turvetuotantoalueilla, Loukkusuo ja Tupasuo, on vieläkin suurempi vaikutus Pihlajaveden reitin ja etenkin Liesjärven veden huonontuneeseen tilaan. Tämä päätös ei koske niiden aiheuttamaa virkistyskäyttöhaittaa Liesjärvessä.

VAPO lausuu, että ’Majasuon turvetuotanto ei ole aiheuttanut kunnostustoimenpiteitä vaativaa haittaa Liesjärvessä’. Huomiota kiinnittää Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen lausunto, missä todetaan mm. että ’ turvetuotanto on osaltaan aiheuttanut liettymiä Liesjärvessä ja että Liesjärven pohjoispäätä olisi syytä kunnostaa varsinkin alueilla, joilla on runsaasti liettymiä’.
Keski-Suomen ELY-keskus puolestaan on tyytyväinen VAPO:n esitykseen ja lausuu mm., että ’sedimenttitutkimusten perusteella Liesjärven kunnostamiseen ei ole tarvetta’.

Tämä päätös on hyvin merkittävä, koska nyt ensimmäistä kertaa alkaa totuus tulla julki. Turvetuotanto on ollut hyvin merkittävä vesien kuormittaja ja monien järvien ja jokien virkistyskäyttö on oleellisesti huonontunut. Keski-Suomessa turvetuotanto on vaikuttanut haitallisesti mm. Saarijärven ja Jämsän reittien vesistöihin.

img_0328
Turvetuotantoalue